معتادان گمنام NA

4354 بازدید | 1392/12/20
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
معتادان گمنام NA

 

 

گام های دوازده گانه درمانی NA

 

مرحله 1- ماقبول می کنیم که در مقابل اعتیادمان ضعیف هستیم.

مرحله 2- ما به این باور رسیدیم که نیروی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را باز گرداند.

مرحله 3- ما تصمیم گرفتیم که اراده در زندگی خود را به خداوند آن گونه که درک می کنیم بسپاریم.

مرحله 4- ما یک ترازنامه اخلاقی، بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه می کنیم.

مرحله 5- ما چگونگی تحقق خطاهای خود را به خداوند، به خودمان و به یک انسان دیگر اقرار می کنیم.

مرحله 6- ما کاملا آماده شدیم تا خداوند این نقایص شخصیتی ما را بر طرف کند.

مرحله 7- ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.

مرحله 8- فهرستی از تمام کسانی که آزار داده ایم تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنان شدیم.

مرحله 9- به طور مستقیم در هر بار که امکان داشت از این افراد جبران خسارت نمودیم و هرگاه اشتباه نمودیم به آن اقرار کردیم.

مرحله 10- ما به تهیه ترازنامه شخصی ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا بدان اقرار می کردیم.

مرحله 11- ما از راه دعا و تفکر جویای بهتر نمودن رابطه خود با خداوند بدان گونه که درک می کنیم، شدیم.

مرحله 12- ما با یک بیداری روحانی که طی این قدم ها پیدا کردیم سعی کردیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور خود اجرا کنیم.

 

 

از 1939 برنامه 12 مرحله با بیش از 200 نوع از مشکلات انسان شامل اعتیادهای روانی تنظیم شده است.

 

 

مرحله 1- ما قبول می کنیم که در مقابل اعتیادمان ضعیف هستیم.

این مرحله به شکل انکار اشاره می کند. ضعف در واقع وقتی شکل می گیرد که شخصی پیش از آنچه برنامه ریزی کرده است دارو مصرف می کند و کنترل مصرف از او ساقط است. صداقت، خود آزمایی را تقویت می کند. پزشک می تواند از طریق هشدارهای پزشکی که براساس ارتباط مسایل پزشکی با اعتیاد است تاثیر بلند مدتی بر معتاد بگذارد به واقعیت کنترل متناوب و معیوب اشاره کرد و شخصیتی را به عنوان معتاد یا الکلی می پذیرد. این مرحله سودمندی آنن و زودرس برای پاک ماندن دارد. همان طور که در هر جلسه NA تاکید می شود که امروز را با پاکی سپری می کنیم و برای فردا برنامه نداریم، در کتاب NA به طور خلاصه چنین آمده، برای سال های دراز الکلی نبودم ولی الکل می خوردم، از هنگامی که خود را الکلی شناختم الکل خوردن را رها کرده و تا به حال نخورده ام، در مرحله اول مهمترین اصل صداقت است.

 

 

مرحله 2- به این باور رسیدیم که نیروی برتر از خودمان می تواند سلامت را باز گرداند.

این اصطلاح در این جا کمک کننده است، تنها من هستم که می توانم آن را انجام دهم ولی نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم.

“I alone can do it I can do it alone”

عقلانیت تاکید شده در مرحله دوم اشاره به شناخت و دانستن عواقب سوء مصرف مجدد مواد دارد و بر ضد طرح واره اغلب معتادان است که؛ درمان ممکن است به آن ها نشان دهد چگونه مصرف کنند بدون آنکه مشکلی داشته باشند.

در این مرحله از طرح واره های قادر مطلق بودن بچه گانه رها می شود و به او کمک می کند تا درک کند (من خدا نیستم)

 

 

مرحله 3- ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به خداوند آن گونه که درک می کنیم بسپاریم.

این مرحله اجازه می دهد از هر راهی که می خواهند یا می توانند یک نیروی محافظ دوست داشتنی درک نمایند.

نفع بزرگ، تمرین letting (رهایی) است که آزمون درونی مثبتی را آغاز می کند و در مراحل 5، 7، 11 پی می گیرد. این آزمون شامل پذیرش که به رهایی از شرم کمک می کند، تسلیم، که به رهایی از احساس جرم و گناه کمک می کند و حمایت که به کاهش رفتار خودآزاری کمک می کند است، اصول آموختنی ایمان و اعتقاد است.

 

 

مرحله 4- ما یک ترازنامه اخلاقی، بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه می کنیم.

این بخش از اساسی ترین ترفندهای روان درمانی است، تدوین فهرستی شخصی از خصوصیات اخلاقی، شکل اساسی در این مرحله ایجاد حالات غم و غصه، تقصیر، گناه و ناامیدی است که می تواند عامل مهمی در بازگشت باشند به همین دلیل توصیه می شود قبل از مرحله چهار راهنما انتخاب شود. منفعت مرحله چهار ایجاد نفس ناظر و حکم است، من می توانم اشتباه کنم و در چنین مواقعی احتیاج به کمک دارم، اصل مهم در مرحله 4 شجاعت و شهامت است.

 

 

مرحله 5- ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، به خودمان و به یک انسان دیگر اقرار می کنیم؛

ممکن است اضطراب آلود باشد ولی با طی مراحل 2 و 3 از اضطراب آن کاسته شده با وجود راهنما برآن فائق می آید، بعد از اقرار در محضر یک هم گروه، راهنما با یک فرد روحانی، با دیدن اینکه واکنش آن ها دافع یا کیفری نبوده است، احساس رهایی و آرامش عمیق در خرد به وجود می آید.

ما تمایل داریم یکدیگر را بپذیریم تا دیگران ما را بپذیرند. اصل مهم در مرحله 5 به علاوه صمیمیت و محرمیت با سایر انسان ها، امانت،کمال و درستی است.

 

 

مرحله 6- ما کاملا آماده شدیم تا خداوند این نقایص شخصیتی ما را برطرف کند.

به طور منطقی از مرحله 4 پیروی می کند، به منطق آمادگی برای اینکه قدرت برتر (چیزی به غیر از خود) خودپسندی، ناراستی، پیروی از شهوات آنی و سایرخصوصیات بد را بر نداریم. دقت کنید، تاکید بر آگاهی برجنبه های فردی ای است که بر دیگران اثر منفی دارد. مرحله 6 صداقت و امید به تغییر را تقویت می کند. اصل مهم رضایت و تمایل است.

 

 

مرحله 7- ما با فروتنی از خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.

این دو مرحله (6 و 7) برای روانشناسان اسرار آمیز است، چرا که روش بالینی خاصی وجود ندارد که شخصیت را تغییر دهد، ولی این واقعیت وجود دارد که خصوصیات بلند مدت زیادی مثل ضد اجتماعی بودن اعتیاد، اجتناب و غیره با این مراحل تغییر کرده اند. اصل مهم در این مرحله تواضع است.

 

 

مرحله 8- فهرستی از تمام کسانی که آزار داده ایم تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنان شدیم.

آگاهی و تمایل به عمل بر مبنای یافته های پیشین، این کار نیازمند تفکر درباره سایر مردم است که قسمت مهمی از یکدلی و همدلی بوده باعث حفظ روابط فرد با دیگران می شود و آن را ارتقا می دهد. اصل مهم دوستی و عشق برادرانه است.

 

 

مرحله 9- ما به طور مستقیم در هر بار که امکان داشت از این افراد جبران خسارت نمودیم و هرگاه اشتباه نمودیم به آن اقرار کردیم.

این مرحله نیز به علت جنبه های اضطراب آمیز آن احتیاج به حمایت دارد. ترس از تنبیه، حتی خشونت درون به وجود می آید. طی این مرحله به بازسازی روابط تخریب شده کمک می کند، با طی آن تجربه بخشش و رهایی از گناه برای فرد به وجود می آید.مهمترین جنبه این امر توانایی بخشش فردی است، که در عین خطا کار بودن او را نمی بخشد؛ طی این مرحله خصوصیت یک فرد بالغ که هماناراه یافتن به دیگران و مولد بودن است شکل می گیرد. اصل مهم در این مرحله عدالت است.

 

 

مرحله 10- ما به تهیه تراز نام شخصی دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا بدان اقرار کردیم.

این مرحله برای هر کس و به خصوص برای پزشکان دارای ارزش والایی است، این مرحله از خصوصیات بلوغ است که همانا مظهر همراهی، همکاری، صداقت با خود دیگران است.

بسیاری از اعضای NA می گویند، مرحله 10 راه ارزشمندی برای پاک باقی ماندن است. اصل مهم در این مرحله استقامت ثبات قدم و پشتکاری است.

 

 

مرحله 11- ما از دعا و تفکرجویای بهتر نمودن رابطه خود با خداوند بدانگونه که درک می کنیم، شدیم. دعا کردیم فقط برای آگاهی از اراده او برای خودمان و قدرتی که آن را به انجام می رسانیم.

این مرحله بزرگترین مرحله از مراحل دوازده گانه است و مسایل و مشکلاتی برای منکران خدا به وجود می آورد، اما سکوت کردن و گوش دادن حتی اگر از جانب درون خود فرد باشد و او به این شکل تصور کند بسیار حیاتی و مهم است، اما جالب این جاست در طی حیات 60 ساله NA و AA هیچ مجادله مذهبی بین اعضاء به وجود نیامده این مرحله تنها تجربه شخصی و عرفانی است و ارتقا پیدا می کند و برای هر کسی وجود دارد.  این مرحله ای است فعال برای بهبود مسئولیت پذیری و حل مشکلات با تکیه بر معلومات خود شخص، اصل مهم این بخش آگاهی روحانی است.

 

 

مرحله 12- ما به یک بیداری روحانی که طی این قدم ها پیدا کردیم سعی نمودیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور خود اجرا کنیم.

بیداری روحانی به آزادی از چنگ خود محوری و خودخواهی اشاره دارد، همان دو عاملی که باعث اغلب روان پریشی ها می شود، دو گفتار در AA به این نکته اشاره می کند:

1- روحانیت توانایی جدا کردن افکار ما از خود ماست.

2- AA برای مردمی تلاش می کند که به خدا اعتقاد دارند. AA برای مردمی تلاش می کند که به خدا اعتقاد ندارند. AA برای کسانی که فکر می کنند خدا هستند هرگز کاری نمی کند.

پیام، یک نصیحت یا تعرف ساده نیست. تقسیم تجربیاتی است که با زحمت حاصل شده، اصل مهم در این بخش مولد بودن و شکوفایی است.

 

 

در آخر باید گفت انجمن های NA در اغلب شهرهای بزرگ ایران شکل گرفته و پزشکان محترم باید با شرکت و گفتگو از این جلسات هر چه نزدیکتر با این جلسات آشنا شده و راهبرد خاص استفاده درمانی از این جلسات را آموخته و اجرا کنند، به نظر می رسد گسترش این جلسات به توده مردم و اقشار ضعیف تر اجتماع می تواند نقش بسیار ارزنده ای در کنترل اپیدمی اعتیاد بازی کند.

 

این نکته هم قابل ذکر است که بعنوان درمان غیر دارویی از روش هایی مانند طب سوزنی هم برای درمان اعتیاد استفاده شده که می توان آن را به عنوان یکی از روش های سم زدایی کوتاه مدت به کار برد.

 

 

 

 

 

به این مطلب امتیاز دهید :
0.00 از 5


نظرات کاربران
نظر دهید

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید? بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: