بلوغ زودرس در کودکان

1362 بازدید | 1396/5/15
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
بلوغ زودرس در کودکان

بلوغ زودرس
انواع بلوغ زودرس
- بلوغ زودرس مرکزی
- بلوغ زودرس وابسته به گنادوتروپین
- بلوغ زودرس مستقل از گنادوتروپین
- بلوغ زودرس هتروسکچوال یا غیر همان جنسی
- بلوغ زودرس ایدیوپاتیک یا بدون علت
- بلوغ زودرس ایزوسکچوال یا همان جنسی
- بلوغ زودرس محدود به مردان
- بلوغ زودرس محیطی
آشنایی با بلوغ زودرس
بلوغ زودرس به این معنی است که آغاز فرایند بلوغ در
زمانی زودتر از حد طبیعی اتفاق می افتد. در حین رشد
کودک به نوجوانی و بزرگ سالی یک توالی به هم پیو سته
ای از و قایع ات فاق میاف تد. هن گامی که غددی که
هورمونهای رشد و هورمونهای جنسی ترشح میکنند، زودتر
از حد طبیعی فعالیت خود را آغاز کنند، منجر به بلوغ
زودرس میشوووند. اغلب علت دقیق بلوغ زودرس نامشوو
است.
بلوغ زودرس که به اختصار پی پی ) PP ( گفته میشود، یک
تعریف آماری است به معنی شروع مش صههای جنسی ثانویه
در کودکان در سوونی که از متوسووس سوون شووروع بلوغ دو
انحراف معیار کمتر اسووت. بنابراین عملا سوونی که به
عنوان بلوغ زودرس جنسووی تعریف میشووود، وابسووته به
دادههای جمعیت شناختی ا ست که برای تعریف سن متو سس
شروع بلوغ استفاده میشود. جمعیتهای م تلف و زمانهای
م تلف تعریف های مت فاوتی از بلوغ زودرس دار ند. مثلاً
در امریکای شوومالی بلوغی که بیش از هشووت سووالگی در
دختران یا نه سالگی در پ سران آغاز شود، بلوغ زودرس
به حسوووا میآید. اخیرا به علت افزایش وزن و جمعیت
شروع بلوغ در سن زودتری اتفاق میافتد.
علائم و نشانههای بلوغ زودرس
مش صههای جنسی ثانویه عبارتند از بزرگشدن بیضه ها )
بزرگتر از سووووه میلی لیتر( و یا رشوووود موی ناحیه
شرمگاهی در پ سرها و بزرگ شدن سینه و یا ر شد موی
ناحیه شوورمگاهی در دخترها. سووایر علایم شووروع بلوغ
عبارتند از آکنه، شووتا گرفتن رشوود، ت ییر صوودا،
ترشوحاو وا ن و یا خونریزی و بلوغ اسوکلتی. وا ههای
زیادی برای توصیف کودکانی که یکی از علائم زود بالغ
شدن را دارند، وجود دارد اما این لزوماً به این معنی
نیسوووت که این کودکان معیارهای بلوغ زودرس واقعی را
دارند.
بلوغ زودرس به چند شووکل ممکن اسووت اتفاق بیفتد. در
حا لت نر مال هیپو تالاموس با تحر یک غده هیپوفیز به
ترشوووح گ نادوتروپین، فرآی ند بلوغ را آ غاز میک ند.
هورمونهای گنادوتروپین ) FSH و LH ( رشووود و عملکرد
ا ندام های جنسوووی را کنترل میکن ند. هن گامی که
هورمونهای گنادوتروپین آزاد میشووند، سونتز و ترشوح
اسوتروئیدهای جنسوی مانند اسوترو ن، پرو سوترون یا
ت ست سترون اتفاق میافتد که منجر به ایجاد م ش صههای
جنسی ثانویه میشود. در صورتی که این وقایع زودتر از
حد طبیعی شروع شود، به م ش صههای جن سی و بلوغ جن سی
زودتر می انجامد.
اگر چه کودکانی که دچار بلوغ زودرس میشووود معمولاً در
کودکی بلند قد تر هم سالان خود هستند. اما از آنجایی
که رشوود در اسووت وانها معمولاً در این وضووعیت شووتا
میگیرد، جوش خوردن زود هنگام صوفحاو یا پلاتهای رشود
اتفاق افتاده و منجر به کوتاه شودن قد در بزرگسوالی
میشود.
دلایل بلوغ زودرس
بلوغ زودرس مرکزی در اثر تومورهای سیستم عصبی مرکزی
( CNS ( و سووووایر اختلالاو CNS مان ند ها مارتوم
هیپوتالاموس، انسووفالیت، آبسووه م ز، انسووفالوپاتی
ا ستاتیک، سارکوئید یا گرانولوم توبرکل، ترومای سر،
ضووایعاو عروقی، پرتو درمانی سوور یا نوروفیبروماتوز
نوع 1 ای جاد میشوووود. ب ش اعظم موارد بلوغ زودرس
مرکزی ب صووود در زنان ایدیوپاتیک اسووت. با این حال
تحقیقاو برای شووناسووایی عوامل نتیکی نادر برخی از
این انواع بلوغ زودرس در حال انجام اسووت. برای مثال
فعال سازی جهشهای ن کیس پپتین ) kisspeptin ( و گیرنده
آن، که به خاصووویت تحریک کنندگی در هیپوتالاموس و در
نهایت افزایش ترشوووح گنادوتروپین شوووهرو دارد، به
عنوان فاکتور پیش بینی کننده بلوغ زودرس شووناسووایی
شده است.
عوامل بلوغ زودرس م ستقل از گنادوتروپین شامل منابع
تولید هورمون آدرنال، اکتوپیک یا اگزو ن می باشوود.
کمکاری غده تیروئید نیز ممکن است باعث این نوع بلوغ
زودرس شووود. در موارد بسوویار نادر مصوورف قرد ضوود
بارداری و منابع دیگر حاوی استرو ن یا گوشتهای حاوی
استرو ن زیاد میتواند باعث این اختلال شود. تومورهای
ترشووحکننده هورمون در غدد آدرنال یا غدد جنسووی با
بلوغ زودرس همراه هسوووتند. تومورهای ت مدان ترشوووح
کننده استرو ن احتمالاً متداولترین نوع تومورهای ترشح
کننده ا ستروئید جن سی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس
م ستقل از گنادوتروپین ه ستند. تومورهای گنادوتروپین
کوریون انسووانی ت مدان میتواند با تحریک اسووتروئید
جنسوی ت مدان و بلوغ زودرس در دختران همراه باشوند.
در برخی از دخترانی که بلوغ زودرس دارند، ممکن اسووت
کیسووت خوش خیم ت مدان وجود داشووته باشوود. تومورهای
ترشووح کننده هورمون گنادوتروپین کوریون انسووانی و
تومورهای سووولول لیدیگ در پسووورها باعث بلوغ زودرس
مستقل از گنادوتروپین میشوند.
اختلالات مرتبط با بلوغ زودرس
علایم اختلالاو زیر میتواند مشووووابه علائم بلوغ زودرس
باشد. مقایسه علائم برای تش ی افتراقی مفید است.
بلوغ زودرس کاذ با میزان بالای ا ستروئید جن سی م ش
می شود که علت آن ممکن ا ست م صرف ا ستروئیدهای جن سی،
تومور های تول ید کن نده هورمون )معمولاً تومور ت مدان
یا بیضه( و یا ناهنجاریهای غده آدرنال باشد که باعث
تولید بیش از حد هورمونها میشوووود. اگرچه ظاهراً به
نظر میرسود این افراد به بلوغ جنسوی رسویدهاند، اما
تولید اسووپرم و ت مک ممکن اسووت اتفاق نیفتد چرا که
غدد جن سی هنوز بالغ ن شده ا ست. اگرچه در کودکانی که
بلوغ زودرس واقعی دارند، تولید اسوووپرم و ت مک ممکن
است در ابتدا به صورو ناهنجار اتفاق بیفتد.
اختلالاو زیر ممکن اسوت فرایند بلوغ زود رس را تسوریع
نماید. این موارد ممکن ا ست در شنا سایی عامل ا صلی
برخی انواع این اختلال مفید باشند:
- سندرم مک کین - آلبرایت با ر شد جن سی زود هنگام
و ت ییر در ساختار است وان مش شده و با درد و
افزایش ت ییر شوووکوول و ت ییراو غیرطبیعی در
رنگدانه پوسووت اسووت همراه اسووت. این سووندرم بر
سیستم اندوکرین و اسکلتی عضلانی تأثیر میگذارد.
- هایپرپلازی مادرزادی آدر نال گروهی از اختلالاو
ه ستند که در اثر سنتز ناق هورمونهای کورتیکو
ا ستروئید غده آدرنال ایجاد می شود. غده آدرنال
بزرگ می شود چرا که دائماً در حال تحریک شدن ا ست
تا کورتیزول تولید کند. کورتیزول هورمون مهم و
حیاتی برای بدن اسووت اما در این وضووعیت به علت
کمبود مادرزادی آنزیم در غده آدر نال، این غده
نمیتواند بدون تولید بیش از حد اسوووتروئیدهای
جنسوووی مردانه کورتیزول کافی تولید نماید. این
تولید بیش از حد اسوووتروئیدهای جنسوووی مردان
میتواند منجر به مذکر نمایی جنین مؤنث شود. در
حقیقت اندامهای تنا سلی بیرونی برخی دخترانی که
به این اختلال مبتلا شوودهاند، ممکن اسووت به حدی
مردانه شووود که در هنگام تولد به اشووتباه پسوور
خوانده میشوند.
- نوروفیبروماتوز یک اختلال نتیکی است که بروز آن
بسیار مت یر بوده و میتواند در دستگاههای م تلف
بدن تأثیر بگذارد. علائم آن معمولا در کودکی شروع
می شود. در این اختلال ممکن ا ست بلوغ زودرس نیز
اتفاق بیفتد. این اختلال در بلوغ، بارداری و در
یائسوووگی فعالتر میشوووود. نوروفیبروماتوز با
تومورهای متعدد عصبی در زیر پوست شناخته میشود
که منجر به ت ییرشووکل و انحنای سووتون فقراو و
است وانهای طویل و عوارض دیگر میشود.
- بلوغ زودرس خانوادگی محدود به مردان ) FMPP ( که
به آن familial testotoxicosis نیز گفته میشوووود، یک
اختلال نتیکی نادر اسوووت که در اثر فعال شووودن
دائمی گیرنده LH اتفاق میافتد. همانطور که از
نام این اختلال پیداسوووت، تنها در مردان اتفاق
میافتد. این و ضعیت معمولاً در چهار سالگی با علائم
بلوغ زودرس نمایان میشود.
تشخیص بلوغ زودرس
در حالت طبیعی، بلوغ با تولید کیس پپتین ) kisspeptin )
هیپوتالاموس شروع میشود که این امر به نوبه خود ترشح
پالسی هورمون آزاد کننده گنادوتروپین از هیپوتالاموس
را تحریک میکند. این وضووعیت منجر به افزایش دفعاو و
شدو تر شح گنادوتروپین ب صود LH می شود. متأ سفانه
شناسایی استنباطی بالینی برای این وقایع زیست شیمی
چالش برانگیز اسووت. گفته میشووود در دختران طیفی از
رشد جنسی از بزرگ شدن زود هنگام سینه تا بلوغ زودرس
واقعی وجود دارد که حالت اول اغلب پیش از دو سوالگی
در دختران شووروع میشووود. هم از نظر بالینی و هم از
نظر زیست شیمی این طیف دیده میشود که این امر اهمیت
نیاز به تمییز بین این و ضعیتها در بیماران را ن شان
میدهد.
معیارهای لازم برای تشوو ی و درمان بلوغ زودرس مرکزی
باید از طریق سووونتز یافته های بالینی و شوووواهد
آزمایشگاهی که فعال شدن محور هیپوفیز -هیپوتالاموس -
غدد جن سی را ن شان میدهند، به د ست بیاید. ا ستاندارد
طلایی تعیین ترشوح گنادوتروپین، آزمایش تحریک هورمون
آزاد کننده گنادوتروپین ا ست. تعیین سن ا سکلتی یکی
از روشهای مورد ا ستفاده و متداول ا ست و میتواند در
تمیز علائم منفرد بلوغ که معمولاً با عث افزایش سووون
است وانی نمیشوند در مقایسه با بلوغ زودرس واقعی که
باعث ت سریع بلوغ ا ست وانی می شود، مفید با شند. در
پسوووران میزان β-HCG ، سووورم DHEAS ،تسوووتوسوووترون و
- پرو سترون 11 OH برای تش ی بلوغ زود رس مستقل از
گنادوتروپین مفید ا ست. در دختران سرم DHEAS ، میزان
- پزو سوترون 11 OH و اسوترادیول مفید اسوت. مطالعاو
ت ش ی صی شامل ام آر آی سر و سونوگرافی لگن بوده و
برای تش ی در کودکانی که دچار بلوغ زود رس شده اند
بسیار متداول است.
درمان بلوغ زودرس
هدف از درمان متوقف کردن بلوغ فیزیکی، پیشووگیری از
قاعدگی زود هنگام، نزدیک کردن قد بزرگسوووالی به قد
مورد انتظار نتیکی و ایجاد زمینه رشد روانشناختی و
اجتماعی نرمال است.
درمان با آنالوگهای هورمون آزاد کننده گنادوتروپین
طولانی اثر و بسووویار قدرتمند، باعث بهبود قابل توجه
در قد بی شتر افراد می شود اما ممکن ا ست در همه چنین
تاثیری مشاهده نشود. در کودکانی که دچار بلوغ زودرس
ناشووی از وضووعیتهای اندامی )ارگانیک( و بلوغ زودرس
مرکزی ایدیوپاتیک هسوووتند، بهترین نتایر در افرادی
مشاهده شد که شروع بلوغشان پیش از 6 سالگی بود.
داروها ممکن اسوت به صوورو تزریق زیر جلدی، ایمپلنت
زیر جلدی و داخل بینی استفاده شوند.
مدیریت بلوغ زودرس مسووتقل از گنادوتروپین مسووتلزم
درمان اختلال ا صلی عامل آن ا ست. در بی شتر موارد این
امر مسوووتلزم حذف منبع هورمون )مثلا تومور آدرنال یا
غدد جنسووی( می باشوود. با این حال برای وضووعیتهایی
مانند سووندرم مک کین آلبرایت و بلوغ زودرس محدود به
مردان، در مان شووووا مل م هار تول ید و یا واکنش به
هورومونهای استروئید جنسی می باشد. این هدف از طریق
بازدارنده های آروماتاز مانند لتروزول دنبال میشود.
افزودن م هار کن نده های گیر نده آ ندرو ن، در در مان
بلوغ زودرس محدود به مردان و سندرم مک کین – آلبرایت
در پسووران موثر اسووت. در حال حاضوور تحقیقاو بر روی
داروی مهار کننده گیرنده اسووترو ن تنها، برای درمان
سوووندرم مک کین – آلبرایت در دختران در حال انجام
بوده و نتایر امید ب شی نشان داده است.

به این مطلب امتیاز دهید :
0.00 از 5

دیگر مقالات

نظرات کاربران
نظر دهید

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید? بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: